Privacy statement

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens vinden we vanzelfsprekend. Ook vinden we het belangrijk dat we hierin transparant zijn. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking (AVG) gegaan. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Special Olympics Nederland zet zich op allerlei manieren in voor sport, welzijn, gezondheid en beeldvorming rondom mensen met een verstandelijke beperking. Om dit mogelijk te maken, verwerken we persoonsgegevens. In sommige gevallen zijn we verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het doel en de redenen voor verwerking van persoonsgegevens en de bescherming hiervan, ook als wij deze verwerking hebben uitbesteed aan derden. In dit privacy statement vertellen we je graag meer over wat we waarom en hoe met welke persoonsgegevens doen. Ook leggen we uit wat jouw rechten zijn en hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens* op de volgende wettelijke gronden:

 • voor de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • als de betrokkene ons toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals fiscale en administratieve verplichtingen en andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met een gerechtvaardigd belang, waarbij wij erop letten dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk is, zoals maar niet uitsluitend:
  • het maken van rapportages;
  • de verdediging van ons rechten in geval van een geschil;
  • het beheer van gegevens van sporters, coaches, trainers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de sport voor mensen met een verstandelijke beperking en ondersteuning daarvan aan organisatoren van Special Olympics evenementen, waarbij wij persoonsgegevens ook inzetten om onze dienstverlening te verbeteren;
  • het verzorgen van inschrijvingen en deelname van sporters en hun begeleiders aan Special Olympics evenementen in het buitenland;
  • het organiseren van Special Olympics evenementen.

* Foto’s en filmpjes waarop mensen herkenbaar in beeld komen, zijn ook persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Special Olympics Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Special Olympics Nederland de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen voor de verwerking van persoonsgegevens

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens verwerken doen we onder andere om de volgende redenen:

 • om contact op te kunnen nemen;
 • om informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • voor het organiseren van opleidingen en trainingen;
 • voor het uitvoeren van de administratie;
 • voor het uitvoeren van onderzoek;
 • voor publicatie in/op jaarverslagen, brochures, folders, website, smoelenboek (Special Olympics Team NL) en publicaties van evenementen;
 • voor inschrijvingen aan Special Olympics evenementen in het buitenland;
 • voor het uitvoeren van de overige voor onze Special Olympics Nederland gebruikelijke activiteiten;
 • voor de verwerking van een sollicitatie.

Website en cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Je kunt in jouw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor jouw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor jou zijn. Op de website treft je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Klik hier voor nog meer informatie over ons cookiebeleid.

Medische gegevens

Wij zijn ons ervan bewust dat wij persoonsgegevens verwerken van mensen met een beperking. Uiteraard zijn wij extra voorzichtig en terughoudend daar waar het gaat om bijzondere (veelal medische) persoonsgegevens. Gezien onze doelstelling en aard van onze activiteiten zullen sporters die hieraan deelnemen hoogstwaarschijnlijk een verstandelijke beperking hebben. Wij doen echter niets met deze informatie. Wij hebben ook geen verdere informatie of details over de handicap en ontvangen deze informatie ook niet van anderen. Wel verwerken wij bijzondere persoonsgegevens van sporters met als doel hen te kunnen adviseren over maatregelen die zij kunnen treffen ter bevordering van hun vitaliteit en gezondheid. Dit laten wij doen door gediplomeerde specialisten of specialisten in opleiding die schriftelijk verklaren deze bijzondere persoonsgegevens niet door te geven aan derden tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het betrokken individu. De verzamelde gezondheidsgegevens van sporter worden geanonimiseerd gebruikt voor wereldwijd onderzoek naar de gezondheid van sporters met een verstandelijke beperking.

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

 1. Doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Special Olympics Nederland
  Special Olympics Nederland kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van Special Olympics Nederland of met commissieleden. Special Olympics Nederland ziet erop toe dat binnen het bureau en de commissies van Special Olympics Nederland de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Special Olympics Nederland
  Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de organisatoren van Special Olympics evenementen in Nederland en het buitenland. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Special Olympics Nederland of wanneer Special Olympics Nederland hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.
 3. Geen commercieel gebruik
  Special Olympics Nederland zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Special Olympics Nederland doet haar uiterste best om de juistheid van jouw persoonsgegevens te garanderen. Indien hierin fouten optreden dan verzoeken wij je dit direct bij ons te melden, zodat wij direct voor correctie kunnen zorgdragen.

Technische en organisatorische maatregelen

Wij hebben diverse maatregelen genomen om zorgvuldig en conform de wettelijke eisen met persoonsgegevens om te gaan. Alle persoonsgegevens worden door ons op een passende manier beveiligd, zowel fysiek als elektronisch. Ook hebben wij maatregelen genomen om onrechtmatige verwerking, verlies of diefstal van persoonsgegevens tegen te gaan.

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en op grond van wetgeving is vereist.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben het recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van hun persoonsgegevens. Ook kunnen betrokkenen aangeven dat hun persoonsgegevens niet gedeeld mogen worden met derden en bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kunt je de toestemming te allen tijde intrekken.

Klacht bij de toezichthouder

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij ons of bij de onafhankelijk toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Heb je vragen of opmerkingen of wensen ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je ons bereiken door te bellen naar 085 484 4094 of te mailen naar info@specialolympics.nl.

Utrecht, mei 2018