Ben jij de bestuurder die wij zoeken?

Special Olympics Nederland is vanaf januari 2024 op zoek naar twee bestuurders (onbezoldigd) die met hun inzet bijdragen aan de missie om door sport de kwaliteit van leven voor mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

Lees meer
Ragna Schapendonk
Directeur

Special Olympics Nederland

Special Olympics Nederland maakt deel uit van een wereldwijde beweging die zich in meer dan 190 landen inzet om het leven van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren door middel van sport.

Iedereen moet kunnen sporten op zijn of haar eigen niveau en plezier staat voorop! Via sport wil Special Olympics de persoonlijke ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking stimuleren, het zelfvertrouwen en de eigenwaarde vergroten en bijdragen aan een positieve beeldvorming. Kortom Special Olympics: Changing lives! Changing attitudes!

Bestuur

Het stichtingsbestuur stelt het te voeren beleid, de jaarrekening en de begroting vast en is hiervoor eindverantwoordelijk. Het bestuur beschikt voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid over een organisatie onder leiding van een directeur, met betaalde (+ 4 fte) medewerkers en een grote groep vrijwilligers. Het bestuur is werkgever van de organisatie en eindverantwoordelijk voor het functioneren. De directeur geeft gedelegeerd leiding aan de medewerkers en vrijwilligers. Het bestuur bestuurt op afstand.

Bestuurder

De bestuurders van Special Olympics Nederland hebben affiniteit met sport en mensen met een verstandelijke beperking. Zij zijn integer, hebben gevoel voor verhoudingen en zijn zich bewust van de grote verantwoordelijkheid die zij dragen ten opzichte van de organisatie, het activiteitenaanbod en mensen met verstandelijke beperking.

Als bestuurder vervul je meerdere rollen. De communicatierol (informeren van betrokkenen), de weerbaarheidsrol (aanpakken van problemen op een zorgvuldige en consistente wijze, durven op te treden), beleids- en procesrol (bepalen van strategie en beleid), de representatierol (geven van het goede voorbeeld op verschillende podia) en de lobbyrol (enthousiast maken van partijen) voor financiële of organisatorische bijdragen.

Iedere bestuurder houdt zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement van Special Olympics Nederland, aan de code ‘goed sportbestuur’ (NOC*NSF) en draagt bij aan een (sociaal) veilig sportklimaat.

Functievereisten van bestuurder zijn:

 • Geïnteresseerd in en affiniteit met sport en met mensen met een verstandelijke beperking.
 • Beschikt over voldoende tijd (gemiddeld 4-8 uur per maand), energie en motivatie om de functie als geschetst uit te oefenen.
 • Beschikt over kennis van of heeft netwerk binnen één of meer van de volgende gebieden: (sport)sponsoring, politiek, bedrijfsleven, media, marketing en is bereid dit netwerk open te stellen ten dienste van Special Olympics Nederland.
 • Heeft ervaring en is in staat op een adequate manier het beleid en strategie van Special Olympics Nederland (mede) te bepalen. Hij/zij verdiept zich in relevante ontwikkelingen, luistert naar wensen en behoeften van de achterban, brengt eigen expertise en ervaring in en deelt zijn kennis en ervaring.
 • Heeft bestuurderservaring. Hij/zij werkt op constructieve wijze samen met andere bestuursleden, inspireert, faciliteert medewerkers en vrijwilligers, toont leiderschap en delegeert waar nodig. Hij/zij durft op te treden waar nodig en besluiten te nemen in het belang van Special Olympics Nederland.
 • Is in staat op een adequate manier de belangen van Special Olympics Nederland te behartigen. Hij/zij representeert Special Olympics Nederland op positieve wijze, lobbyt ten behoeve van Special Olympics Nederland en communiceert effectief.
 • Is in staat op een adequate wijze verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Hij/zij evalueert, houdt overzicht en beïnvloedt besluitvorming met het doel van Special Olympics Nederland voor ogen. Hij/zij draagt verantwoordelijkheid voor beleid en resultaten.

Periode en vergoeding

Benoeming geschiedt voor een periode van 4 jaar en daarna is men eenmaal herbenoembaar voor wederom een periode van 4 jaar. De functie is een vrijwilligersfunctie en daarmee onbezoldigd. Onkosten (reis & verblijf en overige kosten die gemaakt worden voor het uitvoeren van de functie) worden vergoed.

Proces

Het proces ziet er als volgt uit:

 • 8 november start sollicitatie.
 • 29 november sluiting.
 • Tweede week december gesprekken met maximaal 5 kandidaten.
 • 19 december 2023 bijwonen van bestuursvergadering Special Olympics Nederland.
 • Januari 2024 benoeming en start als bestuurder.

Heb je nog vragen over de functie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ragna Schapendonk – tel: 0620545474

Interesse?!

Indien je interesse hebt verzoeken wij je vóór 29 november 22.00 uur je CV en motivatie te sturen naar: info@specialolympics.nl t.a.v. Ragna Schapendonk betreft bestuurder Special Olympics Nederland.