Special Olympics ondertekent Nationaal Sportakkoord

Op 29 juni 2018 heeft directeur Ragna Schapendonk samen met minister Bruno Bruins en andere vertegenwoordigers van de sport, het eerste nationale Sportakkoord getekend: ‘Sport verenigt Nederland’. In het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst besloot het kabinet om een sportakkoord te sluiten met de sport, bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Doel van het Sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. In de afgelopen maanden hebben vele partijen meegedacht over vorm en inhoud. Zes doelen staan de komende jaren centraal voor iedere Nederlander: fan, vrijwilliger, professional in de sport, topsporter of juist die persoon – jong of oud – die nog helemaal niet met sport en bewegen bezig is.

Lees meer

Sporten en bewegen is goed voor je gezondheid, je sociale contacten, je welzijn, je persoonlijke ontwikkeling en bovenal leuk om te doen. Niet voor niets sporten ruim 9,4 miljoen Nederlanders op wekelijkse basis. Mede doordat zoveel Nederlanders sporten en bewegen, is sport van grote maatschappelijke en economische waarde. Het Sportakkoord is erop gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Zo wordt de volledige potentie van sport en bewegen beter benut.

Om dit voor elkaar te krijgen, hebben de betrokken partners zes ambities geformuleerd. Thema’s waar de sportwereld en alle betrokken partijen de komende jaren voor gaan. Voor vijf van de zes ambities zijn doelstellingen en interventies uitgewerkt in deelakkoorden.

 1. Inclusief sporten & bewegen

  De ambitie is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sporten en bewegen. Inclusief sporten en bewegen is vanzelfsprekend. Ambitie is om belemmeringen vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond of sociale positie weg te nemen.

 2. Duurzame sportinfrastructuur

  De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.

 3. Vitale sport- en beweegaanbieders

  De ambitie is om alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig te maken, zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op verbreding van hun aanbod.

 4. Positieve sportcultuur

  De ambitie is dat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan sporten. Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.

 5. Van jongs af aan vaardig in bewegen

  De ambitie is dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen en dat hun motorische vaardigheden gaan toenemen. Daarbij gaat de grootste aandacht naar de groep van 0 tot 12 jaar.

 6. Topsport die inspireert

  De zesde ambitie ‘Topsport die inspireert’ krijgt in de loop van 2019 eenzelfde uitwerking. Daarbij is de strekking dat Nederlandse topsportprestaties en topevenementen in Nederland een cruciale inspiratie vormen voor de verenigende waarde van sport. Het meeleven met onze sporters op de Olympische en Paralympische Spelen of het ervaren van topsportevenementen in eigen land hebben een sterke inspirerende en verbindende waarde in de Nederlandse samenleving die verder uitgebouwd kan worden.

Play Unified

Met name het deelakkoord Inclusief sporten & bewegen is voor Special Olympics Nederland van belang. Om inclusie van mensen met een verstandelijke beperking te vergroten, is om te beginnen meer ontmoeting en begrip nodig. Sport is in onze ogen bij uitstek de plek waar we elkaar ontmoeten, samen emoties beleven en begrip voor elkaar ontwikkelen. Via het programma Play Unified willen wij sporters met en zonder verstandelijke beperking met elkaar in contact brengen waardoor wij hun houding en gedrag positief veranderen. Mensen met en zonder verstandelijke beperking samen in de samenleving.

Wat zijn de gemaakte afspraken van het deelakkoord?

Play Unifed sluit bijna naadloos aan op de gemaakte afspraken van het deelakkoord Inclusief sporten & bewegen. Diverse partijen spreken af de landelijke Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ op te richten, die de ambities uit het sportakkoord gaat uitwerken en uitvoeren. Deze alliantie zet de volgende acties in gang:

 • De inrichting van een landelijk netwerk voor kennisuitwisseling, bewustwording en stimulering van ‘inclusief sporten en bewegen’.
 • De uitvoering van een campagne onder de naam ‘Sporten voor iedereen’, om zo bekendheid voor de ambities te genereren.

Benieuwd naar de aanpak van het deelakkord Inclusief sporten & bewegen? Klik hier voor het volledige artikel op de website allesoversport.nl.

Het Sportakkoord is op 29 juni 2018 officieel ondertekend. Vanaf 1 januari 2019 start de uitvoering van het Sportakkoord en de bijbehorende deelakkoorden.

Snel meer weten van het Nationaal Sportakkoord? Kijk dan hier naar de video die Kenniscentrum Sport heeft gemaakt.